شما در این طرح شاهد تغییرات در طراحی و اندازه هسته پردازنده ها براساس تغییرات و معماری های جدید صورت گرفته است می باشید در این طرح از معماری Yonah شرکت Intel و K8 شرکت AMD بررسی شده تا معماری های حال حاضر هر دو شرکت.